Nog geen account?


Hier kunt u een account aanmaken. Na ontvangst van uw gegevens sturen wij u z.s.m. uw inloggegevens, zodat u gebruik kunt maken van de webshop. Indien u hierover vragen heeft, belt u ons dan s.v.p. op 0184 745 940.

Inloggen


Home Algemene voorwaarden

Euro Products Marine

Algemene voorwaarden


1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op en gelden voor alle aanbiedingen van en/of levering van zaken en/of diensten tussen Euro Products Marine B.V. (hierna: EPM) en haar afnemer (hierna: koper).

1.2 Een verwijzing naar of een beroep op door koper gehanteerde voorwaarden of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behoudens indien en voor zover EPM aan koper schriftelijk bevestigt deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van EPM (hierna: offertes) geschieden vrijblijvend.

2.2 EPM baseert zich in haar offertes op de door koper bij de aanvraag verstrekte gegevens. indien koper de door hem verstrekte gegevens wijzigt en/of aanvult, heeft EPM het recht de offerte te wijzigen of de offerte in te trekken en een nieuwe offerte uit te brengen.

2.3 Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties in offertes van
EPM gelden bij benadering en daaraan kunnen door koper geen rechten worden ontleend.

2.4 De in offertes van EPM genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De door EPM gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op levering “af magazijn”, dus exclusief vervoers-, verpakkings- en verzekeringskosten en exclusief heffingen en belastingen.

2.5 Overeenkomsten tussen EPM en koper komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door EPM middels schriftelijke bevestiging van de bestelling aan koper. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden EPM niet dan nadat en in zoverre deze toezeggingen of afspraken door haar schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn nagekomen.

3. Prijzen

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle laatstelijk in de prijscourant of elders door EPM gepubliceerde prijzen van producten van EPM in Euro’s, exclusief omzetbelasting.

3.2 EPM heeft het recht een verhoging in de voor haar geldende kostprijs van meer dan 2%, die is ontstaan na de totstandkoming van een overeenkomst tussen EPM en koper doch vóór de levering aan koper, aan koper door te berekenen.

3.3 Indien tussen EPM en koper betaling wordt overeengekomen in andere valuta dan de Euro, heeft EPM het recht een koerswijziging van deze valuta ten opzicht van de Euro van meer dan 2% in de periode tussen het uitbrengen van de offerte en betaling door koper, aan koper door te berekenen.

4. Levering

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering “af magazijn” EPM, Koper is verplicht de gekochte zaken binnen 14 dagen bij het magazijn van EPM op te halen. Indien koper zich niet binnen de hiervoor bedoelde termijn aan zijn afnameverplichting houdt, is
EPM gerechtigd koper magazijnkosten in rekening te brengen.

4.2 Indien EPM en koper overeenkomen dan EPM voor verzending van de bestelde zaken zorgdraagt, komen alle met de verzending verbonden kosten voor rekening van koper. Zodra door koper bestelde zaken het magazijn van EPM verlaten, zijn deze zaken voor risico van koper.

4.3 Door EPM opgegeven levertijden gelden bij benadering. Levertijden van EPM zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en levertijden door derden aan EPM. Indien EPM niet in staat is aan haar leveringsverplichting binnen de overeengekomen leveringstermijn te voldoen als gevolg van een wijziging in de hiervoor bedoelde werkomstandigheden en/of vertraging in de levering van zaken aan EPM door derden en/of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van EPM komen, waartoe in ieder geval worden gerekend de in art. 9 genoemde omstandigheden, wordt de levertijd met de duur van de vertraging verlengd. Overschrijding van levertijden geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of opschorting

dan wel niet-nakoming van enige door koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

4.4 EPM heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door koper te geschieden middels overschrijving op een bank- of girorekening van EPM binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, dan wel na de levering, waarbij de eerste van de twee evenementen bepalend is, zonder recht op verrekening dan wel opschorting.

5.2 Betaling dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. Alle kosten van betaling komen voor rekening van koper.

5.3 Koper is niet gerechtigd eventuele vorderingen op EPM te verrekenen met hetgeen koper aan EPM verschuldigd is. Ook in geval van een overschrijding van de levertijd als bedoeld in art. 4.3 dan wel een beroep door koper op beweerdelijk niet-nakoming door EPM, blijft koper gehouden tot algehele en tijdige vertaling als bedoeld in art. 5.1.

5.4. Betalingen van de koper strekken, naar gelang de ontvangstdata van deze betalingen door EPM, primair ter voldoening van de in art. 5.5 bedoelde rente alsmede van de in art.
5.5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de vordering van de oudste factuur.

5.5 Koper is zonder ingebrekestelling in verzuim indien EPM binnen 30 dagen na factuurdatum geen (volledige) betaling van het factuurbedrag zijdens koper heeft ontvangen. Koper is in geval van verzuim aan EPM verschuldigd de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand over het verschuldigde bedrag. Alsdan is koper tevens buitengerechtelijke kosten van incasso aan EPM verschuldigd. De kosten van buitengerechtelijke incasso bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag.

5.6 EPM heeft het recht levering aan koper op te schorten indien koper zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt.

5.7 De factuurbedragen zijn onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en/of indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

5.8 Op eerste verzoek is koper verplicht zekerheden te stellen, die ten goede komen aan EPM, ten behoeve van al haar verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst(en) met EPM.

6. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door EPM aan koper geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom, dan wel worden geacht (weer) eigendom van EPM te (worden) zijn, tot het moment waarop koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit alle overeenkomst(en) met EPM, inclusief rente en kosten.

6.2 Het is koper niet toegestaan zaken die door EPM zijn geleverd of zullen worden geleverd en waarop het hiervoor sub 6.1 bedoelde beding van eigendomsvoorbehoud van toepassing is te vervreemden of te bezwaren door middel van vestiging van een pandrecht.

7. Garantie

7.1 EPM staat in voor de kwaliteit, samenstelling, alsmede voor de afwezigheid van gebreken van door haar geleverde zaken, gedurende een periode van maximaal twaalf
(12) maanden, ingaande op het moment van levering aan koper.

7.2 EPM zal gebreken aan geleverde zaken die bij levering niet zichtbaar waren en die een gevolg zijn van een tekortkoming in kwaliteit en/of samenstelling, en die zijn gebleken tijdens de garantieperiode, kosteloos herstellen dan wel de geleverde zaak vervangen, zulks ter beoordeling van EPM. Koper is gerechtigd maar niet verplicht om in plaats van herstel of vervanging de koopprijs aan koper terug te betalen. Koper is verplicht binnen 7 dagen na bekend worden met een gebrek zulks schriftelijk aan EPM te melden, bij gebreke waarvan koper geen aanspraak meer kan maken onder de garantie.

7.3 Indien koper een beroep doet op de garantie in de voorwaarden, dient de geleverde zaak franco aan EPM te worden toegezonden.

7.4 Ten aanzien van door derden aan EPM geleverde zaken is de garantie van EPM beperkt
- in omvang en duur
- tot de door die derden aan EPM verleende garantie.

7.5 Indien koper tijdens de garantieperiode reparaties en/of herstelwerkzaamheden door derden laat uitvoeren waarop de garantie van EPM van toepassing is, is EPM niet gehouden de daarmee verbandhoudende kosten aan koper te vergoeden.

7.6 Indien een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of door een andere oorzaak dan ondeugdelijkheid van materiaal en/of samenstelling, is garantie ingevolge de voorwaarden uitgesloten.
7.7 De garantieverplichting van EPM strekt zich niet uit tot herstel of betaling van schade aan andere zaken dan de door EPM aan koper geleverde zaken en/of in verband met een gebrek aan geleverde zaken ontstane en/of veroorzaakte schade.

7.8 Alle garantieverplichtingen van EPM vervallen indien koper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge een overeenkomst met EPM.

8. Aansprakelijkheid

8.1 EPM is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper in verband met door EPM
aan koper geleverde zaken, indien en voor zover de ontstane schade het directe gevolg is van oorzaken te wijten aan opzet of grove schuld van EPM. EPM is nimmer aansprakelijkheid voor door koper geleden bedrijfs- en/of indirecte schade.

8.2 In alle gevallen waarin EPM ondanks hiervoor sub 8.1 is bepaald tot betaling van schadevergoeding aan koper gehouden mocht zijn, is de verplichting tot betaling van schadevergoeding beperkt tot een maximum van € 5000,== (vijfduizend euro) of het equivalent daarvan.

8.3. EPM heeft het recht aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of - vaststellende voorwaarden, die in verband met leveringen door derden aan EPM kunnen worden tegengeworpen, dienovereenkomstig aan koper tegen te werpen.

8.4 Iedere vordering jegens EPM, behalve die welke EPM uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden na ontstaan van die vordering.

9. Overmacht

9.1 EPM heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien nakoming van (één van) haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wordt bemoeilijkt door omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend. Onder de vorenbedoelde omstandigheden vallen o.a. overheidsmaatregelingen, brand, ongevallen, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken door derden, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoornissen en stakingen. De omstandigheden waaronder EPM zich op overmacht kan beroepen zijn uitdrukkelijk niet tot in deze opsomming genoemde omstandigheden beperkt.

9.2 In geval van een beroep op overmacht door EPM worden haar verplichtingen opgeschort.

10. Ontbinding

10.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichting(en) uit de overeenkomst nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie of splitsing van zijn onderneming of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft EPM het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, rente en schade.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen EPM en koper is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Wenen, 11 april 1980).

11.2 De bevoegde Rechter te Rotterdam is bij uitsluiting van de ingevolge de wet bevoegde rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding (van de uitvoering) van enige overeenkomst tussen EPM en koper alsmede van alle geschillen omtrent de voorwaarden, tenzij EPM er voor kiest om een geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechtbank.

11.3 De administratie van EPM is voor partijen bindend, behoudens tegenbewijs.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen rechtstreeks in uw postvak!