Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 All-Round Ship Supply wordt hierna genoemd: “ARSS”. De partij die met ARSS een overeenkomst sluit wordt genoemd: “klant”.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ARSS en klant en dienen te worden beschouwd als onderdeel van alle aanbiedingen/overeenkomsten van ARSS en van verbintenissen van welke aard ook, met ARSS, tenzij anders is overeengeko­men. In geval van een overeengekomen afwijking blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van ARSS zijn vrijblijvend. Klant heeft met ARSS een overeenkomst indien dit schriftelijk door ARSS is bevestigd. Indien de overeenkomst door een vertegenwoordiger van ARSS wordt aangegaan is ARSS hieraan gebonden nadat de directie van ARSS de over­eenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

1.4 Klant is aan de overeenkomst gebonden wanneer de opdracht tot levering c.q. bestelling bij ARSS wordt verricht door klant, de schipper of de kapitein, ofwel door een persoon die handelt namens één van hen.

1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van klant of andere partijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 ARSS is gerechtigd de uitvoering van overeenkomsten door een derde te laten plaats vinden, dan wel een derde voor ARSS in de plaats te laten treden.

1.7 Wij leveren niet aan particulieren.

Artikel 2 Offertes & Prijzen

2.1 Alle door ARSS genoemde/overeengekomen prijzen zijn immer exclusief omzetbelasting en accijnzen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een door klant verzochte omzetbelasting- en/of accijnsvrije levering, is klant zelf ver­antwoordelijk voor de benodigde vergunningen c.q. vrijstellingen en vrijwaart klant ARSS voor de heffing van voormelde belastingen, accijnzen en overige rechten.

2.2 Tenzij ARSS uitdrukkelijk anders kenbaar maakt, worden alle door ARSS gehanteerde prijzen op 1 januari van elk kalenderjaar stilzwijgend aangepast op basis het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens. Indien zich in de voor ARSS prijsbepalende factoren, zoals prijzen voor grondstoffen, materialen, loonbelastingen, rechten, lasten, vrachten, alsmede alle andere kosten in binnen- of buitenland, wijzigingen voordoen, is ARSS gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt ARSS het recht om de gehanteerde prijzen aan te passen onder andere veroorzaakt door verandering in de voor ARSS prijsbepalende factoren.

Artikel 3 Levertijden

3.1 De door ARSS opgegeven/overeengekomen termijnen (voor levering) zijn nimmer fataal en worden verstrekt onder het voorbehoud van bij ARSS beschikbare capaciteit en ma­teriaal.

3.2 Overschrijding van de levertijd leidt niet tot een recht tot ontbinding van de overeenkomst door klant, of het recht om nakoming van verplichtingen jegens ARSS op te schorten c.q. schadevergoeding te vorderen. Indien klant bij bestelling schriftelijk kenbaar maakt dat levering op een specifieke datum essentieel is en hieraan wordt niet door ARSS voldaan, kan de klant de overeenkomst schriftelijk ontbinden binnen 5 dagen na het verstrijken van de betreffende levertijd.

Artikel 4 Levering & Vervoer

4.1 Leveringen geschieden op afroep. ARSS is gerechtigd meer of minder dan de afgeroepen hoeveelheden te leveren, omwille van distributie- en/of transport-economische redenen.

4.2 Levering geschiedt op de door de klant aangegeven locatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins overeenko­men.

4.3 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. indien de zaken worden afgehaald: door in ontvangst name van de zaken door of namens klant;

b. bij transport door ARSS: door aanbieding van de goederen op de met klant overeengekomen locatie, waarbij de klant gehouden is direct geschikte gelegenheid tot lossing en medewerking te geven, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten en extra tijd voor rekening van klant komen.

4.4 De vervoersplicht van ARSS gaat niet verder dan tot de plaats die voor ARSS redelijkerwijs bereikbaar is met de bij ARSS beschikbare vervoersmiddelen. Voor aansluitend/afwijkend vervoer dient de klant zelf zorg te dragen.

4.5 Van het moment waarop het transport is aangevangen, zijn de te leve­ren goederen voor rekening en risico van klant.

4.6 Op de plaats van levering door of vanwege ARSS vastgestelde maten en gewichten zijn bindend. In alle andere ge­vallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatge­vend. Klant is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoor­digen en de goederen voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.

4.7 Aanduidingen van klant met betrekking tot de maximale inhoud van en/of het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de aard van het daarin reeds aanwezige product, mogen door ARSS als juist worden aangenomen. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van klant. Ook de eventuele schade, het verloren gaan van af­geleverd product daaronder begrepen, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken of peilschaal, komt voor rekening van klant.

4.8 Iedere schade, daaronder begrepen, schade geleden door derden, welke bij aflevering van het product ontstaat door de bij aflevering gehanteerde pompsnelheid, komt voor rekening van klant, onverschillig of de pompsnelheid al dan niet door ARSS is bepaald.

4.9 Indien bij de levering gebruik wordt gemaakt van een bunkerschip en de bunkerschip met het te bunkeren schip een gekoppeld samenstel vormt, zijn klant en het gezag van het te bunkeren schip verantwoor­delijk voor de navigatie van het gekoppelde samenstel.

4.10 Klant is gehouden ARSS bij vervoer per (tank)auto terstond en bij vervoer per lichter binnen één uur na aankomst in staat te stellen met de lossing een aanvang te maken. Indien de lossing van de (tank)auto of van de lichter vertraging ondervindt door een oorzaak, anders dan een verwijtbaar handelen of nalaten van ARSS, zal klant aan ARSS, indien de vertraging langer duurt dan één uur, gedurende de vertraging een schadever-goeding verschuldigd zijn van € 150,- per uur of gedeelte van een uur, te vermeerderen met de daadwerkelijk door ARSS te maken kosten en/of gederfde omzet of winst.

4.11 Indien klant de bij ARSS bestelde zaken/diensten niet afneemt, is door klant aan ARSS 50% van de koopprijs verschuldigd, onverminderd het recht van ARSS op schadevergoeding.

4.12 ARSS is gerechtigd om de levering in/op de door klant aangegeven locatie (de ontvangst-apparatuur hieronder begrepen), die niet voldoet aan door haar te stellen eisen van veiligheid en hygiëne, te weigeren en kosten en schade-vergoeding in rekening te brengen. ARSS is nimmer aansprake­lijk voor schade ontstaan door ontvangst in ondeugdelijke ruimte(n). Klant vrijwaart ARSS tegen aanspraken van derden in dat kader.

4.13 Klant is gehouden om direct bij of na aflevering het geleverde te controle­ren. Klachten van klant over de levering c.q. geleverde zaken moeten schriftelijk bij ARSS worden ingediend binnen 8 dagen na de aflevering. Indien klant binnen genoemde termijn van 8 dagen geen schriftelijke klacht bij ARSS heeft ingediend, mag ARSS ervan uitgaan dat het geleverde door klant is goedgekeurd en aanvaard.

4.14 Geringe c.q. in de markt geaccepteerde en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van geleverde zaken kunnen niet leiden tot een grondslag voor een klacht.

4.15 Indien een klacht van klant gegrond wordt bevonden zal ARSS de geleverde zaken herstellen, aanvullen en/of vervangen. ARSS is gerechtigd om in plaats daarvan de klant te crediteren voor de minder waar­de van de zaken tot een maximum van het factuurbedrag.

4.16 Monsters van producten zijn slechts rechtsgeldig wanneer deze zijn genomen door ARSS en zijn voorzien van de goedkeuring van de directie van ARSS.

Artikel 5 Emballage

Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Statiegeld- en/of leen em­ballage worden slechts teruggenomen voor zover compleet en in goede staat. Indien geen regeling omtrent het afhalen van em­ballage is getroffen, dient deze tijdig en gefrankeerd naar het door ARSS opgegeven adres te worden gezonden. De teruggenomen emballage wordt in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur van ARSS aan klant. Van niet terug ontvangen emballage wordt de vervangingswaarde aan klant in rekening gebracht.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid voor handelingen van haar werknemers, dan wel van andere personen die door of namens ARSS zijn betrokken bij de uitvoering van overeenkomsten, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van grove schuld.

6.2 ARSS staat in voor de bruikbaarheid en de kwaliteit van door haar geleverde producten, mits gebruikt onder normale omstandigheden, overeenkomstig de gebruiksadviezen en voor het doel waarvoor deze producten bestemd zijn.

6.3 ARSS is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ARSS geleverde producten, waaronder mede begrepen de omstandigheid dat geleverde producten niet aan de product omschrijving of productspecificaties voldoen, ter beschikking ge­stelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het geleverde product.

6.4 Iedere aansprakelijkheid van ARSS is in elk geval beperkt tot:

a. het factuurbedrag c.q. de waarde van het desbetreffende product of dienst;

b. indien de aansprakelijkheid onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van ARSS valt: het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.


Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 ARSS is immer gerechtigd vooruitbetaling te verlangen indien omstandigheden naar beoordeling van ARSS daartoe aanleiding geven.

7.3 Iedere betalingstermijn is een fatale termijn zodat klant na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Klant kan zich niet op verrekening beroepen of de betaling opschorten op grond van een vordering op ARSS.

7.4 Bij niet of niet tijdige betaling is ARSS gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en  vertragings-rente ter hoogte van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de datum waarop de vordering opeisbaar is, met een minimum vertragingsrente van € 250,- per factuur.

7.5 ARSS is gerechtigd de uitvoering van overeen-komsten c.q. leveringen op te schorten voor zover klant niet heeft voldaan aan haar (betaling) verplichtingen jegens ARSS.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 ARSS behoudt zich de eigendomsrechten van de aan klant geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van ARSS op klant, in het bijzonder doch niet uitsluitend uit hoofde van de betaling van geleve­rde zaken of diensten vermeerderd met kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.

8.2 Klant is gehouden de door ARSS geleverde -nog niet aan ARSS betaalde- zaken gescheiden te houden van de door andere leveranciers aan klant geleverde zaken, teneinde  vermenging van deze zaken te voorkomen.


Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornissen bij ARSS van welke aard of oorzaak ook, waaronder -doch niet uitsluitend- zijn begrepen:

a. de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon dat te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;

b. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de win­ning, de productie en/of de aanvoer (waaronder valt verlenging van aan­voerlijnen) en/of de invoer van grond- en hulpstoffen voor de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven van ARSS);

c. feiten en/of omstandigheden die ARSS niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige in­vloed zijn dat ARSS -indien die feiten en/of omstandigheden haar bekend waren geweest- de overeenkomst tot levering niet of onder andere voorwaarden zou zijn aangegaan.

9.2 ARSS is bevoegd om in geval van overmacht de levering voor bepaalde tijd op te schorten dan wel de overeenkomst te ont­binden, zonder dat dat klant recht geeft op enige (schade)vergoeding.


Artikel 10 Ontbinding

10.1 ARSS is bevoegd om de overeenkomst met klant met onmiddellijke ingang (tussentijds) te beëindigen, zonder dat klant recht heeft op enige (schade)vergoeding, in­dien zich één of meer van hierna genoemde situaties voordoet:

a. klant of de bestuurder van klant strafrechtelijk wordt vervolgd, wordt gedetineerd of overlijdt;

b. de onderneming van klant is/wordt beëindigd of ontbonden, in een andere rechtsvorm omgezet, juridisch gefuseerd, juridisch gesplitst of de onderneming dan wel de aandelen in klant, voor meer dan 49% wordt overgedragen aan een derde;

c. klant of haar bestuurder is in staat van faillissement verklaard, aan hem/haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of heeft anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn/haar vermogen c.q. activa (waaronder schepen) verloren, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onher-roepelijk is geworden, of heeft buiten faillissement of surseance zijn schuldeisers een akkoord aangeboden of conservatoir of executoriaal beslag op zaken en/of vermogensrechten die (geheel of gedeeltelijk) toebehoren aan klant;

d. indien klant tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens ARSS op  welke grond ook en is -voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is- de verplichting(en) niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn nagekomen.

10.2 Indien ARSS de overeenkomst ontbindt op één van bovengenoemde gronden, is al hetgeen klant aan ARSS verschuldigd is, per direct opeisbaar, vermeerderd met rente, incassokosten en eventuele schadevergoeding. 


Artikel 11 Toepasselijk recht & Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten met ARSS is -met uitsluiting van enig ander recht- Nederlands Recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen (11-04-1980) inzake inter­nationale koopovereenkomsten roerende zaken wordt uit-drukkelijk uitge­sloten.

11.3 Alle geschillen welke uit overeenkomsten of verbintenissen met ARSS mochten voortvloeien, zullen wor­den berecht door de absoluut bevoegde rechter in de plaats van

  • Links

  • Nieuwsbrief inschrijving

  • Vul een e-mailadres in Geen geldig e-mailadres
    Verplicht veld

Euro Products Marine Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.